Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Söndag Sön 13 Mars Mar
Måndag Mån 14 Mars Mar
Onsdag Ons 16 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Måndag Mån 21 Mars Mar
Tisdag Tis 22 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Lördag Lör 26 Mars Mar
Fredag Fre 16 September Sep
Lördag Lör 17 September Sep
Tisdag Tis 20 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Söndag Sön 25 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Söndag Sön 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Fredag Fre 7 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt

ÅRSSTÄMMA I LINKÖPING HOCKEY CLUB

Linköping Hockey Club AB (publ), 556771-4695 kallar härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2022, kl 17.30 i Stångebro ishall, Gumpekullavägen 3, 582 78 Linköping

 

ANMÄLAN OCH RÖSTNING

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska, ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels senast den 20 juni 2022 anmäla sig till årsstämman per post till Linköping Hockey Club AB, Stångebro Ishall, 582 27 Linköping. eller per e-post till [email protected].

 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två stycken). Om aktieägare företräds genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfördas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar under ovanstående adress i god tid före stämman och senast den 20 juni 2022.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Begäran om upplysningar framställas med post till Linköping Hockey Club AB, Årsstämma 2022, Stångebro Ishall, 582 27 Linköping, eller med e-post till [email protected], senast den 10 juni 2022. Upplysningarna lämnas då genom att de hålls tillgängliga på Linköping Hockey Club ABs kansli, Stångebro Ishall, 582 27 Linköping, senast den 17 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samtkoncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samtkoncernresultaträkningen ochkoncernbalansräkningen.
b. dispositioner beträffandebolagets vinst enligt denfastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställandedirektör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter som skall utses av stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Mötets avslutning.

 

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (punkt 1)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att Roger Ekström, eller, vid förhinder för honom den person som styrelsen anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

 

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (Punkt 2)

Styrelsen föreslår Rikard Wallman och Per Magnusson eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

 

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (Punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på närvarande aktieägare.

 

UTDELNING (Punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås.

 

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMTFASTSTÄLLANDE AV ARVODEN (Punkt 8, 9, 10 och 11)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

 

Antalet styrelseledamöter föreslås vara 9 utan suppleanter. Som ordinarie styrelseledamöter föreslås Karin Ahl, Fredrik Aunes Johansson, Åke Junland, Magnus Lidén, Mårten Parbrand, Christer Trägårdh, Kristina Vikdahl, Marie Wallander, Rikard Wallman. Vidare föreslås Christer Trägårdh bli vald till styrelsensordförande. Inga arvoden utgår från Linköping Hockey Club AB.

 

Styrelsen föreslår val av registrerat revisionsbolag Baks & Co med huvudansvarig revisor Tobias Eriksson, för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har meddelatbolaget att man står bakom styrelsens förslag.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 280 089, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst 1 400 445 kronor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidtaga de smärre justeringar av bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

 

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget och Bolagets hemsida www.lhc.eu senast tisdagen den 8 juni 2022. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget ochuppger sin postadress.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

______________

 

Linköping i maj 2022

Styrelsen i Linköping Hockey Club AB (publ)

 

>> Årsredovisning 2022

>> Revisionsberättelse