INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING

Linköping Hockey Club, 822001-1897, och dess koncernbolag Linköping Hockey Club AB, 556771-4695, LHC Event AB, 556729-5562, nedan gemensamt kallat LHC, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta för dig som intressent till LHC hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information. 

Den nya dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ställer krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har ett tydligt syfte med behandlingen och att det finns en laglig grund för densamma. Vidare är det viktigt att du som individ erhåller tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till den som är personuppgiftsansvarig.

LHC följer de regler som följer av GDPR och vi önskar att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, namn, adress, personliga epost-adress. Det kan också vara exempelvis kundnummer och IP-nummer om de kan kopplas till en fysisk person. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. HUR samlar vi IN DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som samlas in från den registrerade själv:

1. Du som är medlem i LHC lämnar uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

2. Du som har anmält dig för att ta del av vårt nyhetsbrev har lämnat uppgift om din e-postadress

3. Du som har besökt våra event/matcher och köpt biljett eller säsongskort till dessa lämnar uppgift om namn, i förekommande fall organisation, adress, telefonnummer och e-postadress.

4. Du som har träffat oss personligen och lämnat dina kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

5. Du som har köpt andra tjänster,t.ex. sponsorpaket, matchpaket, souvenirer, konferenser, lunch-kort eller andra tjänster som LHC vid var tid erbjuder har lämnat uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som samlas in från någon än den registrerade själv:

I syfte att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta kan vi komma att samla in uppgifter om dig från offentliga register, t ex adressuppgifter från SPAR. Vi kan även komma att hämta in personuppgifter från andra bolag i samma koncern som LHC samt ifrån samarbetspartners och leverantörer, t ex tredje part som tillhandahåller betalningslösningar.

4. Varför behandlar vi PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på nedan angiven laglig grund:

1. Ändamål för behandlingen

2. Vilka uppgifter som behandlas

3. Laglig grund för behandlingen

A

1. För att hantera beställning av biljetter

2. Kundnummer, namn, i förekommande fall berörd organisation, telefon, e-postadress, adress samt uppgifter om de biljetter som du köper.

3. Behandlingen är nödvändig för att LHC ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

B

1. För att hantera ditt medlemskap i LHC

2. Medlemsnummer, namn, telefonnummer, e-postadress, adress, målsman. För ungdomsspelarna hanterar vi personnummer som är kopplade till den försäkring som alla spelare omfattas av.

3. Behandlingen är nödvändig för att LHC ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser

C

1. För att hantera ditt medlemskap i Team 12-17

2. Namn, adress, telefonnummer, födelseår, e-postadress till ungdomarna och dess föräldrar

3. Behandlingen är nödvändig för att LHC ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser

D

1. För att hantera ditt medlemskap i Kids Club

2. Namn, adress, telefonnummer, födelseår, e-postadress till barnen och dess föräldrar

3. Behandlingen är nödvändig för att LHC ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser

E

1. För att tillhandahålla nyhetsbrev

2. Namn och e-postadress

3. Behandlingen baseras på LHC:s berättigade intresse att kunna ge befintliga intressenter information om LHCs verksamhet. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet eller erbjudanden från LHC kan du alltid välja att avregistrera dig ifrån vårt utskick.

F

1. För att tillhandahålla generella erbjudanden via e-post, post eller sociala medier

2. Namn, e-postadress och adress

3. Behandlingen baseras på LHC:s berättigade intresse att kunna tillhandahålla befintliga intressenter erbjudanden om LHCs produkter och tjänster. Vill du inte längre ha erbjudanden från LHC kan du alltid välja att avregistrera dig ifrån våra utskick eller välja att sluta följa LHC eller blockera LHC från sociala medier.

G

1. För att tillhandahålla personligt anpassade erbjudanden via e-post eller post

2. Namn, e-postadress och adress

3. Behandlingen baseras på ditt föregående samtycke. Vill du inte längre ha personligt anpassade erbjudanden från LHC kan du alltid välja att avregistrera dig ifrån våra utskick.

H

1. För att hantera ditt deltagande i tävlingar och event

2. Namn, födelsedatum, telefon, e-postadress samt adress

3. Behandlingen baseras på LHC:s berättigade intresse. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera och följa våra tävlingar och lämna information om vinnare. Om LHC för en viss tävling tillämpar särskilda avtalsvillkor så baseras laglig grund istället på att behandlingen är nödvändig för att LHC ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot dig.

Utöver ovanstående redogörelse kan LHC även komma att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att LHC ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

5. Hur skyddas personuppgifter och vilka får tillgång till dem

LHC har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna, bl a mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Endast personer hos LHC som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med angivna ändamål ovan, har tillgång till dina personuppgifter. LHC kan komma att överföra personuppgifter till andras bolag och/eller enheter inom koncernen.

LHC kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänster till LHC.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett s k tredje land, d vs ett land utanför EU/ESS. I sådant fall åligger det LHC att säkerställa att mottagaren av personuppgifter garanterar lämpliga och passande säkerhetsåtgärder som tillförsäkrar att dina rättigheter tillvaratas genom tecknande av särskilda avtal.

6. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer i regel att sparas så länge som det finns en kund/avtalsrelation oss emellan samt under en viss period därefter så länge som det finns ett berättigat ändamål och/eller i enlighet med tillämplig lagstiftning. När en personuppgiftsbehandling inte längre är nödvändig utifrån ändamålet och utifrån ändamålet för vilken uppgiften samlades in, kommer LHC att radera uppgifterna i enlighet med tillämplig lag.

7. DINA RÄTTIGHETER

Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida via denna länk: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Nedan följer exempel som kan vara extra relevanta för dig:

Rätt att ta del av uppgifterna. Du har rätt till att begära mer detaljerad information om hur LHC behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan även begära utdrag av dina personuppgifter (kostnadsfritt 1 ggr/år).

Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning

Om personuppgifterna som LHC behandlar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du inte håller med om en intresseavvägning som LHC har gjort kan du också invända mot den behandlingen, eller begära att den begränsas. Du har även rätt att begära begränsning av den behandling som utförs på andra legala grunder. Du kan till exempel begära begränsning av behandling om du anser att de personuppgifter som behandlas inte är korrekta eller om du anser att personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen med behandlingen. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att LHC inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (nyhetsbrev etc.) genom att avregistrera dig vid utskick av nyhetsbrev. Notera att avregistrering innebär att du avregistreras från samtliga utskick från LHC – oavsett innehåll. Du kan givetvis höra av dig igen om du skulle önska att återfå din prenumeration på våra nyhetsbrev.

Rätt att återkalla lämnat samtycke

Om du särskilt lämnar ditt samtycke till en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta kan du göra genom att kontakta LHC via de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 9 nedan.

Rätt till dataportabilitet

Om LHC behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att det är nödvändigt att uppfylla ett avtal med dig, har du rätt att på begäran få ut de personuppgifter som behandlas som du har tillhandahållit LHC i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

8. Ändringar i INTEGRITETSPOLICYN

Vi kan då och då behöva göra ändringar i vår integritetspolicy. När vi gör ändringar i policyn så publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentligs ändringar kommer vi också att meddela dig detta på ett tydligt sätt, t ex genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi också att underrätta dig om vilka åtgärder som du kan vidta till följd av dessa ändringar.

9. Kontaktuppgifter

Respektive bolag i LHC-koncernen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som de inom respektive bolag behandlar, vilket innebär att de ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan kontakta oss enligt nedan:

Linköping Hockey Club, 822001-1897, med adress Stångebrohallen, 582 78 LINKÖPING, e-postadress [email protected] och telefonnummer 013-37 12 00.

Linköping Hockey Club AB, 556771-4695, med adress Stångebrohallen, 582 78 LINKÖPING e-postadress [email protected] och telefonnummer 013-37 12 00.

LHC Event AB, 556729-5562, med adress Stångebrohallen, 582 78 LINKÖPING, e-postadress [email protected] och telefonnummer 013-37 12 00.

Du kan även kontakta oss direkt på [email protected] om du har frågor kring denna skrift.

Officiella leverantörer
Huvudpartners